สงครามบิชอป (Bishop War) ความขัดแย้งระหว่างกษัตริย์อังกฤษกับฝ่ายศาสนา

สงครามบิชอป (Bishop War) ความขัดแย้งระหว่างกษัตริย์อังกฤษกับฝ่ายศาสนา

อันที่จริงความขัดแย้งระหว่างฝ่ายกษัตริย์กับรัฐสภาเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้ง แต่ในที่สุดก็หาทางปรองดองกันได้ทุกครั้ง หากไม่ใช่ฝ่ายรัฐสภาเป็นฝ่ายถอย ฝ่ายกษัตริย์ก็จะเป็นฝ่ายถอยเมื่อถึงทางตัน แต่ครั้งนี้เป็นครั้งรุนแรงที่สุดซึ่งต่างฝ่ายต่างไม่ยอมถอยให้กัน สําหรับสาเหตุที่ความขัดแย้งในเรื่องการใช้อํานาจระหว่างฝ่ายกษัตริย์กับรัฐสภาเกิดขึ้นบ่อยครั้งจนต้องมีการงัดข้อกันขึ้นนั้นสืบเนื่องมาตั้งแต่ที่มีการออกกฎบัตรแมกนาคาร์ตา (Magna Carta) ซึ่งตราขึ้นในสมัยกษัตริย์จอห์น แห่งอังกฤษ (John of England) ในปี ค.ศ. 1215 Continue reading สงครามบิชอป (Bishop War) ความขัดแย้งระหว่างกษัตริย์อังกฤษกับฝ่ายศาสนา