ประวัติศาสตร์ชาติอังกฤษว่าด้วยความบาดหมางระหว่างสภากับกษัตริย์

ประวัติศาสตร์ชาติอังกฤษว่าด้วยความบาดหมางระหว่างสภากับกษัตริย์

ประเทศอังกฤษแม้จะได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในประเทศอันเป็นต้นแบบของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยในปัจจุบัน แต่ก็แตกต่างไปจากประเทศที่เป็นต้นแบบระบอบประชาธิปไตยส่วนใหญ่เนื่องจากยังมีสถาบันกษัตริย์เป็นประมุขในการปกครองประเทศอยู่ ระบอบประชาธิปไตยของ อังกฤษนั้นมีกษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันกับประเทศที่ยังคงมีสถาบันกษัตริย์โดยทั่วไป โดยมีรัฐสภาเป็นผู้กลั่นกรองกฎหมาย และมีคณะรัฐบาลที่นําโดยนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาล โดยใช้อํานาจการบริหารประเทศแทนกษัตริย์เช่นเดียวกัน Continue reading ประวัติศาสตร์ชาติอังกฤษว่าด้วยความบาดหมางระหว่างสภากับกษัตริย์